JOBS

Content Reviewer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

ประสานงานด้านสื่อโฆษณากับองค์กรและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ทันเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ ๆ เพื่อประยุกต์ใช้ในการโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เราต้องการอะไรจากคุณ

วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ การตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์รับผิดชอบอย่างน้อย 0-3 ปีในสายงานที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ให้แนวคิดในการวางแนวคิดการโฆษณาและประชาสัมพันธ์กับหัวหน้ากลุ่มครีเอทีฟ ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ ผู้บริหารบัญชี และทีมงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
  จัดทำเนื้อหาในสื่อโฆษณาและสื่อต่างๆ ได้แก่ แคตตาล็อก หรือโบรชัวร์ ให้สอดคล้องกับหลักการโฆษณาและส่งเสริมการขายอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

Web Developer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

• วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเทียบเท่า
• ประสบการณ์ 2 ถึง 5 ปีในตำแหน่ง Software Engineer (Frontend)
• ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในการพัฒนาเว็บไซต์

เราต้องการอะไรจากคุณ

• ทำงานภายใต้การบังคับบัญชาทั่วไปของผู้จัดการอาวุโสและผู้จัดการโครงการ
• ดำเนินการเขียนโค้ดผลิตภัณฑ์ ทดสอบ ตรวจสอบจุดบกพร่อง และสนับสนุนซึ่งอาจต้องมีการวิจัยและวิเคราะห์
• แก้ไขปัญหาและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • • ปฏิบัติตามมาตรฐานการพัฒนาแอปพลิเคชันและกระบวนการจัดส่งลูกค้า
  • ดูแลให้การพัฒนาแอพพลิเคชั่นภายใต้ความรับผิดชอบเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพที่เหมาะสม
  • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายตามความจำเป็น.

Digital Marketer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

 • มีประสบการณ์ digital marketing (Facebook Ads)

เราต้องการอะไรจากคุณ

 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานตรงในสายงาน digital marketing อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆ ได้แก่ Excel, Photoshop

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ช่วยวางแผนและเสนอกลุ่มเป้าหมาย ควบคุมการยิงโฆษณาในสื่อต่างๆ ได้แก่ Facebook ads, Google ads และช่องทางอื่นๆ กับหัวหน้าทีม
 • วิเคราะห์ เฝ้าดู และสรุปประสิทธิภาพของโฆษณาเพื่อพัฒนาคุณภาพ Ads Statistic ได้ดี
 • จัดสรรงบการโฆษณาให้เหมาะสมตามที่ได้รับมอบหมาย